Wspólne Stanowisko Polskich Organizacji w sprawie wizyty Jorge Mario Bergoglio w Parlamencie Europejskim

Sygnatariusze niniejszego stanowiska wyrażają sprzeciw wobec wizyty Jorge Mario Bergoglio (Papieża Franciszka) w Parlamencie Europejskim. Uważamy, że udostępnienie tego forum dla przedstawiciela Watykanu stanowi aprobatę dla idei głoszonych przez przywódców Kościoła Rzymskokatolickiego, które pozostają w sprzeczności z duchem i literą prawa międzynarodowego i prawa samej Unii.

Przypominamy, że Kościół Rzymskokatolicki wielokrotnie występował przeciwko polityce anty-dyskryminacyjnej Unii Europejskiej, co jest sprzeczne z uchwaloną w 1948 roku Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która gwarantuje równe prawa mężczyzn i kobiet i jest ratyfikowana przez kraje do Unii należące.

Przypominamy, że Watykan razem z takimi państwami jak Somalia, Iran, Sudan czy Tonga sprzeciwiał się ratyfikacji uchwalonej w 1979 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)”.

Przypominamy działania Kościoła Rzymskokatolickiego przeciwko ratyfikacji w Polsce Konwencji o Zapobieganiu i Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej.

Przypominamy, że hierarchia kościelna narzuca społeczeństwu poglądy sprzeczne z wiedzą naukową i aspiracjami wykształconego społeczeństwa, w tym postawy irracjonalne, ignorancję i obskurantyzm.

Przypominamy język nienawiści i pogardy używany w wypowiedziach hierarchów kościelnych
w stosunku do osób LGBTQ, przedstawicieli innych wyznań bądź ateistów.

Przypominamy sprzeciw Kościoła Katolickiego wobec dostępności antykoncepcji i praw reprodukcyjnych kobiet sprzeczny z definicją praw reprodukcyjnych jako podstawowych praw człowieka przyjętą na „Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju” w Kairze w 1994 roku oraz wobec Deklaracji Pekińskiej przyjętej przez ONZ na the Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w 1995.

Przypominamy, że skrajnie zachowawcza nauka kościoła katolickiego sprzyja rozwijaniu się postaw homofobicznych, ksenofobicznych czy seksistowskich.

Przypominamy działania Kościoła Katolickiego ograniczające wolności i prawa obywatelskie w sferze wolności sumienia, słowa i wyrazu, wpływające destrukcyjnie na rozwój kultury, sztuki i nauki oraz negację teorii gender.

Wygłoszenie przemówienia przez Jorge Mario Bergoglio w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który rozpoczyna „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, kończące się 10 grudnia obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, uważamy za prowokację i nieliczenie się z opinią coraz bardziej oświeconego społeczeństwa Europy. Nie kwestionując praw ludzi do zupełnie nawet absurdalnych poglądów, uważamy, że ich afirmowanie przez Parlament Europejski jest niezgodne z wartościami, które jej przyświecają.

Apelujemy o odwołanie wizyty Jorge Mario Bergolio w Parlamencie Europejskim, a gdyby to się okazało niemożliwe, wzywamy europosłów do bojkotu sesji, na której miałby on przemawiać.

Pierwsi Sygnatariusze:

Koalicja Ateistyczna
Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Wolność od Religii