Pan Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Episkopat ogłosił, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński został odznaczony papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża) za zasługi dla kościoła i systemu prawnego w Polsce.

Pańskie dokonania jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostały docenione przez obce państwo, które odznaczyło Pana za dotychczasowe zasługi na jego rzecz. To dowód na to, że psucie prawa polskiego jest dla tego obcego państwa korzystne. Przykładem mogą być m. in. krytykowane przez autorytety prawnicze w Polsce orzeczenia w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen, finansowania uczelni katolickich z budżetu państwa czy w sprawie Komisji Majątkowej, której działalność naraziła skarb państwa na straty. Nie znamy Pana zamiarów, co do dalszych działań w tym kierunku, ale Krzyż za zasługi dla kościoła i systemu prawnego w Polsce odczytujemy jako symbol Pańskiej oburzającej postawy. Historia Polski zna przypadki służalstwa obcym państwom. Odczucia i opinie uczciwych Polaków wobec osób przedkładających interes obcych państw nad interes Polski i jej obywateli są zawsze jednoznacznie negatywne.

Organizacja kościelna, której podporządkowuje Pan polskie sądownictwo, zapisała najczarniejsze karty w historii Polski i dzisiaj nadal stanowi największą barierę dla postępu cywilizacyjnego i rozwoju społecznego.

Jesteśmy przekonani, że szerokie rzesze polskich intelektualistów i prawników, ludzi szanujących prawo i dobre obyczaje, wypowiedzą się za odsunięciem Pana ze stanowiska, którego Pan nadużył, rujnując zaufanie obywateli do instytucji powołanej do tego, by stać na straży Konstytucji oraz zasad państwa prawa i równości. Sprzeciwiamy się łamaniu konstytucyjnej zasady bezstronności światopoglądowej państwa przez Trybunał Konstytucyjny pod Pana kierownictwem, traktując to jako formę wyrażania lojalności wobec obcego państwa – Watykanu.

Przed polskim społeczeństwem aspirującym do nowoczesności stoją poważne wyzwania dotyczące m.in. zmian w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Najważniejsze instytucje w państwie powinny być kierowane przez osoby światłe i lojalne wobec wszystkich obywateli naszego kraju. Katolickie wyznanie jest Pana prywatną sprawą, którą wolno Panu kierować w swoim życiu prywatnym, natomiast od prezesa Trybunału Konstytucyjnego oczekuje się postawy obywatelskiej i podejmowania suwerennych decyzji w oparciu o prawo suwerennego kraju. Najwyższe instytucje państwa demokratycznego nie powinny spychać społeczeństwa w mroki Średniowiecza, a państwo nie może być sprowadzane do roli wasala kościoła.

Mając na względzie szacunek dla instytucji Trybunału Konstytucyjnego, dobro i oświeconą przyszłość Polski oraz pomyślność jej obywateli, żądamy od Pana natychmiastowego ustąpienia ze stanowiska Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Koalicja Ateistyczna

List otwarty poparli:

  • Ruch Na Rzecz Racjonalnej Polski Obywatelskiej, Busko Zdrój
  • Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, Kraków
  • Wacław Liskiewicz, Gdańsk
  • Rafał Sobolewski
  • Roman Sedacki, Poznań
  • Marcin Nowak
  • Henryk Zimakowski, Warszawa
  • Danuta Kędzior, Poznań
  • Maciej Kędzior, Poznań