Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna czuje się w obowiązku zaprotestować przeciwko nadawaniu obchodom kanonizacji Jana Pawła II statusu wydarzenia państwowego w Polsce.

Kanonizacja jest aktem stricte religijnym, praktykowanym w Kościele Rzymskokatolickim, w którym proces tzw. wyniesienia na ołtarze jest uzależniony od przedstawienia udokumentowanego przypadku cudownego uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu u Boga kandydata na świętego. Nie kwestionujemy prawa ludzi wierzących do praktykowania religii zgodnie z dogmatami ich wiary. Uważamy jednak, że afirmowanie przez autorytet władzy publicznej, w tym najwyższych organów władzy państwowej, jakimi są Sejm RP, Prezydent i Premier RP, cudów czy innych przejawów myślenia magicznego, np. osławionej modlitwy o deszcz w polskim parlamencie, stanowi promowanie przez państwo postaw irracjonalnych, sprzecznych z poglądami naukowymi i aspiracjami wykształconego społeczeństwa.

Podobnie odrzucana jest przez laicyzujące się nowoczesne społeczeństwo polskie dogmatyczna i skrajnie zachowawcza nauka kościoła katolickiego, która godzi w prawa człowieka, w szczególności w prawa kobiet oraz osób homoseksualnych, a także ogranicza wolności i prawa obywatelskie w sferze wolności sumienia, słowa i ekspresji, dyskryminując osoby innych wyznań bądź bezwyznaniowe. Dzieje się tak za sprawą zawłaszczenia prawa państwowego przez jedną opcję światopoglądową – wyznanie rzymskokatolickie – bądź z naruszeniem tego prawa, w tym Konstytucji i innych aktów prawnych, np. Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o roli, jaką odegrał Jan Paweł II w procesie wyznaniowej deformacji życia politycznego i zasad współżycia społecznego w Polsce.

Uznanie i szacunek dla osoby Karola Wojtyły jest prywatną sprawą każdego człowieka. Traktowanie Jana Pawła II jako ikony wolności, męża opatrznościowego, bohatera narodowego i zasłużonego patrioty pozostawiamy ocenie historyków. Dziś czołobitna postawa przedstawicieli państwa polskiego wobec propagandowego przedsięwzięcia rządu obcego państwa – Watykanu budzi dezaprobatę wielu obywateli. Polska Konstytucja gwarantuje państwu neutralność światopoglądową i autonomię wobec Kościoła. Zachowanie oficjalnych władz RP, w tym presja na uchwalenie przez Sejm RP w trybie aklamacji uchwały dziękczynnej w sprawie kanonizacji Jana Pawła II, zaprzecza literze i duchowi Konstytucji. Sprzeciw budzą także ogromne, a nieujawnione publicznie koszty obchodów kanonizacji w Polsce, które zostaną pokryte z pieniędzy polskiego podatnika.

Domagamy się traktowania kanonizacji Jana Pawła II jako aktu czysto religijnego, który w państwie neutralnym światopoglądowo nie może mieć wymiaru politycznego. Wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa, w którym żaden obywatel nie jest ani uprzywilejowany, ani dyskryminowany ze względu na wyznawaną wiarę lub jej brak, a jego tożsamość narodowa nie jest związana z religią.